กราฟแสดงจำนวนโรงเรียนตามระดับของ T-score แยกวิชา : โกสุมวิทยาสรรค์ มัธยมศึกษาปีที่ 3

 กราฟแสดงจำนวนโรงเรียนแยกตามระดับของ T-score แยกวิชา : โกสุมวิทยาสรรค์ มัธยมศึกษาปีที่ 3

T-score O-NET ระดับชาติ : โกสุมวิทยาสรรค์ มัธยมศึกษาปีที่ 3

จำนวน 4
# รายวิชา ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 ผลต่างสองปี %
1 คณิตศาสตร์ 51.16 48.46 49.77 50.79 1.02 2.05%
2 ภาษาไทย 51.05 49.90 51.21 52.97 1.76 3.43%
3 วิทยาศาสตร์ 49.74 48.78 51.96 50.71 -1.25 -2.41%
4 ภาษาอังกฤษ 47.28 48.14 48.68 50.17 1.49 3.07%