กราฟแสดงจำนวนโรงเรียนตามระดับของ T-score แยกวิชา : เขวาไร่ศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 3

 กราฟแสดงจำนวนโรงเรียนแยกตามระดับของ T-score แยกวิชา : เขวาไร่ศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 3

T-score O-NET ระดับชาติ : เขวาไร่ศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 3

จำนวน 4
# รายวิชา ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 ผลต่างสองปี %
1 คณิตศาสตร์ 49.31 48.99 49.63 48.53 -1.10 -2.22%
2 ภาษาไทย 53.35 54.29 54.48 55.17 0.69 1.27%
3 วิทยาศาสตร์ 51.31 51.70 52.21 51.35 -0.86 -1.65%
4 ภาษาอังกฤษ 46.78 48.22 47.87 48.45 0.58 1.21%