กราฟแสดงจำนวนโรงเรียนตามระดับของ T-score แยกวิชา : โพนงามพิทยานุกูล มัธยมศึกษาปีที่ 3

 กราฟแสดงจำนวนโรงเรียนแยกตามระดับของ T-score แยกวิชา : โพนงามพิทยานุกูล มัธยมศึกษาปีที่ 3

T-score O-NET ระดับชาติ : โพนงามพิทยานุกูล มัธยมศึกษาปีที่ 3

จำนวน 4
# รายวิชา ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 ผลต่างสองปี %
1 คณิตศาสตร์ 46.59 42.50 44.36 45.51 1.15 2.58%
2 ภาษาไทย 45.98 50.44 45.84 52.71 6.88 15.00%
3 วิทยาศาสตร์ 43.79 52.57 45.21 46.84 1.63 3.61%
4 ภาษาอังกฤษ 48.57 47.54 46.15 44.56 -1.59 -3.44%