กราฟแสดงจำนวนโรงเรียนตามระดับของ T-score แยกวิชา : วังยาวศึกษาวิทย์ มัธยมศึกษาปีที่ 3

 กราฟแสดงจำนวนโรงเรียนแยกตามระดับของ T-score แยกวิชา : วังยาวศึกษาวิทย์ มัธยมศึกษาปีที่ 3

T-score O-NET ระดับชาติ : วังยาวศึกษาวิทย์ มัธยมศึกษาปีที่ 3

จำนวน 4
# รายวิชา ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 ผลต่างสองปี %
1 คณิตศาสตร์ 47.04 47.79 47.41 46.18 -1.23 -2.59%
2 ภาษาไทย 45.64 48.89 47.31 47.51 0.21 0.43%
3 วิทยาศาสตร์ 46.66 50.40 49.53 48.38 -1.15 -2.33%
4 ภาษาอังกฤษ 44.60 48.47 44.01 45.56 1.55 3.52%