กราฟแสดงจำนวนโรงเรียนตามระดับของ T-score แยกวิชา : เขวาใหญ่พิทยาสรรค์ มัธยมศึกษาปีที่ 3

 กราฟแสดงจำนวนโรงเรียนแยกตามระดับของ T-score แยกวิชา : เขวาใหญ่พิทยาสรรค์ มัธยมศึกษาปีที่ 3

T-score O-NET ระดับชาติ : เขวาใหญ่พิทยาสรรค์ มัธยมศึกษาปีที่ 3

จำนวน 4
# รายวิชา ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 ผลต่างสองปี %
1 คณิตศาสตร์ 45.44 43.37 44.63 46.07 1.45 3.24%
2 ภาษาไทย 50.27 41.46 42.02 41.84 -0.18 -0.44%
3 วิทยาศาสตร์ 41.59 43.46 45.89 44.15 -1.73 -3.78%
4 ภาษาอังกฤษ 43.80 44.56 47.13 43.24 -3.89 -8.26%