กราฟแสดงจำนวนโรงเรียนตามระดับของ T-score แยกวิชา : กันทรวิชัย มัธยมศึกษาปีที่ 3

 กราฟแสดงจำนวนโรงเรียนแยกตามระดับของ T-score แยกวิชา : กันทรวิชัย มัธยมศึกษาปีที่ 3

T-score O-NET ระดับชาติ : กันทรวิชัย มัธยมศึกษาปีที่ 3

จำนวน 4
# รายวิชา ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 ผลต่างสองปี %
1 คณิตศาสตร์ 47.29 47.11 48.54 47.68 -0.86 -1.77%
2 ภาษาไทย 46.87 45.97 52.53 50.70 -1.84 -3.50%
3 วิทยาศาสตร์ 46.32 47.40 49.12 49.06 -0.06 -0.12%
4 ภาษาอังกฤษ 47.74 47.75 48.15 48.29 0.14 0.30%