กราฟแสดงจำนวนโรงเรียนตามระดับของ T-score แยกวิชา : เชียงยืนพิทยาคม มัธยมศึกษาปีที่ 3

 กราฟแสดงจำนวนโรงเรียนแยกตามระดับของ T-score แยกวิชา : เชียงยืนพิทยาคม มัธยมศึกษาปีที่ 3

T-score O-NET ระดับชาติ : เชียงยืนพิทยาคม มัธยมศึกษาปีที่ 3

จำนวน 4
# รายวิชา ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 ผลต่างสองปี %
1 คณิตศาสตร์ 47.99 47.16 47.63 46.94 -0.69 -1.45%
2 ภาษาไทย 49.13 46.18 47.72 49.77 2.06 4.31%
3 วิทยาศาสตร์ 47.72 46.99 49.01 48.90 -0.11 -0.23%
4 ภาษาอังกฤษ 46.74 47.09 47.65 47.33 -0.33 -0.69%