กราฟแสดงจำนวนโรงเรียนตามระดับของ T-score แยกวิชา : กู่ทองพิทยาคม มัธยมศึกษาปีที่ 3

 กราฟแสดงจำนวนโรงเรียนแยกตามระดับของ T-score แยกวิชา : กู่ทองพิทยาคม มัธยมศึกษาปีที่ 3

T-score O-NET ระดับชาติ : กู่ทองพิทยาคม มัธยมศึกษาปีที่ 3

จำนวน 4
# รายวิชา ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 ผลต่างสองปี %
1 คณิตศาสตร์ 44.22 44.94 44.91 46.52 1.61 3.58%
2 ภาษาไทย 44.64 44.57 44.38 50.17 5.79 13.06%
3 วิทยาศาสตร์ 45.69 45.64 47.24 50.15 2.91 6.16%
4 ภาษาอังกฤษ 45.18 44.59 46.71 49.38 2.67 5.71%