กราฟแสดงจำนวนโรงเรียนตามระดับของ T-score แยกวิชา : กุดรังประชาสรรค์ มัธยมศึกษาปีที่ 3

 กราฟแสดงจำนวนโรงเรียนแยกตามระดับของ T-score แยกวิชา : กุดรังประชาสรรค์ มัธยมศึกษาปีที่ 3

T-score O-NET ระดับชาติ : กุดรังประชาสรรค์ มัธยมศึกษาปีที่ 3

จำนวน 4
# รายวิชา ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 ผลต่างสองปี %
1 คณิตศาสตร์ 43.38 45.41 51.97 49.00 -2.97 -5.72%
2 ภาษาไทย 42.44 43.51 44.74 45.15 0.41 0.91%
3 วิทยาศาสตร์ 44.43 45.95 43.37 49.50 6.13 14.14%
4 ภาษาอังกฤษ 45.39 48.68 46.84 45.95 -0.89 -1.89%