กราฟแสดงจำนวนโรงเรียนตามระดับของ T-score แยกวิชา : นาโพธิ์พิทยาสรรพ์ มัธยมศึกษาปีที่ 3

 กราฟแสดงจำนวนโรงเรียนแยกตามระดับของ T-score แยกวิชา : นาโพธิ์พิทยาสรรพ์ มัธยมศึกษาปีที่ 3

T-score O-NET ระดับชาติ : นาโพธิ์พิทยาสรรพ์ มัธยมศึกษาปีที่ 3

จำนวน 4
# รายวิชา ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 ผลต่างสองปี %
1 คณิตศาสตร์ 48.43 49.35 47.11 47.75 0.64 1.36%
2 ภาษาไทย 50.37 48.91 49.81 50.67 0.85 1.71%
3 วิทยาศาสตร์ 46.24 47.40 50.45 47.98 -2.46 -4.88%
4 ภาษาอังกฤษ 45.75 48.19 47.32 48.51 1.19 2.52%