กราฟแสดงจำนวนโรงเรียนตามระดับของ T-score แยกวิชา : ชื่นชมพิทยาคาร มัธยมศึกษาปีที่ 3

 กราฟแสดงจำนวนโรงเรียนแยกตามระดับของ T-score แยกวิชา : ชื่นชมพิทยาคาร มัธยมศึกษาปีที่ 3

T-score O-NET ระดับชาติ : ชื่นชมพิทยาคาร มัธยมศึกษาปีที่ 3

จำนวน 4
# รายวิชา ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 ผลต่างสองปี %
1 คณิตศาสตร์ 49.60 47.92 46.09 46.48 0.39 0.84%
2 ภาษาไทย 51.42 50.12 47.67 52.60 4.92 10.33%
3 วิทยาศาสตร์ 50.15 48.29 48.61 49.59 0.98 2.02%
4 ภาษาอังกฤษ 45.88 48.11 48.69 47.71 -0.98 -2.01%