กราฟแสดงจำนวนโรงเรียนตามระดับของ T-score แยกวิชา : บรบือ มัธยมศึกษาปีที่ 3

 กราฟแสดงจำนวนโรงเรียนแยกตามระดับของ T-score แยกวิชา : บรบือ มัธยมศึกษาปีที่ 3

T-score O-NET ระดับชาติ : บรบือ มัธยมศึกษาปีที่ 3

จำนวน 4
# รายวิชา ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 ผลต่างสองปี %
1 คณิตศาสตร์ 49.28 46.83 48.14 49.72 1.58 3.29%
2 ภาษาไทย 48.48 49.08 49.49 50.10 0.62 1.25%
3 วิทยาศาสตร์ 49.02 47.19 48.64 49.76 1.12 2.30%
4 ภาษาอังกฤษ 46.95 47.33 47.80 47.50 -0.30 -0.63%