กราฟแสดงจำนวนโรงเรียนตามระดับของ T-score แยกวิชา : เหล่ายาววิทยาคาร มัธยมศึกษาปีที่ 3

 กราฟแสดงจำนวนโรงเรียนแยกตามระดับของ T-score แยกวิชา : เหล่ายาววิทยาคาร มัธยมศึกษาปีที่ 3

T-score O-NET ระดับชาติ : เหล่ายาววิทยาคาร มัธยมศึกษาปีที่ 3

จำนวน 4
# รายวิชา ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 ผลต่างสองปี %
1 คณิตศาสตร์ 48.58 48.43 46.59 46.16 -0.43 -0.93%
2 ภาษาไทย 49.99 50.01 50.49 51.70 1.21 2.40%
3 วิทยาศาสตร์ 47.29 49.85 48.87 50.86 1.98 4.06%
4 ภาษาอังกฤษ 44.83 46.62 47.51 46.67 -0.84 -1.76%