กราฟแสดงจำนวนโรงเรียนตามระดับของ T-score แยกวิชา : โนนแดงวิทยาคม มัธยมศึกษาปีที่ 3

 กราฟแสดงจำนวนโรงเรียนแยกตามระดับของ T-score แยกวิชา : โนนแดงวิทยาคม มัธยมศึกษาปีที่ 3

T-score O-NET ระดับชาติ : โนนแดงวิทยาคม มัธยมศึกษาปีที่ 3

จำนวน 4
# รายวิชา ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 ผลต่างสองปี %
1 คณิตศาสตร์ 45.95 47.24 49.63 47.78 -1.86 -3.74%
2 ภาษาไทย 46.40 45.37 49.14 47.84 -1.30 -2.65%
3 วิทยาศาสตร์ 47.26 48.28 49.66 48.16 -1.51 -3.04%
4 ภาษาอังกฤษ 46.14 46.86 48.82 46.53 -2.29 -4.69%