กราฟแสดงจำนวนโรงเรียนตามระดับของ T-score แยกวิชา : ยางวิทยาคม มัธยมศึกษาปีที่ 3

 กราฟแสดงจำนวนโรงเรียนแยกตามระดับของ T-score แยกวิชา : ยางวิทยาคม มัธยมศึกษาปีที่ 3

T-score O-NET ระดับชาติ : ยางวิทยาคม มัธยมศึกษาปีที่ 3

จำนวน 4
# รายวิชา ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 ผลต่างสองปี %
1 คณิตศาสตร์ 45.64 47.84 49.05 46.87 -2.18 -4.44%
2 ภาษาไทย 45.14 46.53 49.41 46.27 -3.14 -6.36%
3 วิทยาศาสตร์ 47.81 46.48 49.96 47.88 -2.09 -4.18%
4 ภาษาอังกฤษ 44.88 45.22 47.85 45.62 -2.23 -4.66%