กราฟแสดงจำนวนโรงเรียนตามระดับของ T-score แยกวิชา : โนนราษีวิทยา มัธยมศึกษาปีที่ 3

 กราฟแสดงจำนวนโรงเรียนแยกตามระดับของ T-score แยกวิชา : โนนราษีวิทยา มัธยมศึกษาปีที่ 3

T-score O-NET ระดับชาติ : โนนราษีวิทยา มัธยมศึกษาปีที่ 3

จำนวน 4
# รายวิชา ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 ผลต่างสองปี %
1 คณิตศาสตร์ 47.39 47.47 46.44 47.70 1.26 2.72%
2 ภาษาไทย 48.57 43.85 46.77 46.24 -0.53 -1.13%
3 วิทยาศาสตร์ 46.28 47.83 46.12 49.61 3.48 7.55%
4 ภาษาอังกฤษ 44.26 47.89 47.01 47.74 0.72 1.54%