กราฟแสดงจำนวนโรงเรียนตามระดับของ T-score แยกวิชา : หนองม่วงวิทยาคาร มัธยมศึกษาปีที่ 3

 กราฟแสดงจำนวนโรงเรียนแยกตามระดับของ T-score แยกวิชา : หนองม่วงวิทยาคาร มัธยมศึกษาปีที่ 3

T-score O-NET ระดับชาติ : หนองม่วงวิทยาคาร มัธยมศึกษาปีที่ 3

จำนวน 4
# รายวิชา ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 ผลต่างสองปี %
1 คณิตศาสตร์ 48.11 45.60 45.73 46.65 0.91 2.00%
2 ภาษาไทย 45.87 44.02 47.16 44.77 -2.39 -5.07%
3 วิทยาศาสตร์ 47.55 46.74 46.16 47.63 1.48 3.20%
4 ภาษาอังกฤษ 46.12 48.02 45.28 44.53 -0.75 -1.66%