กราฟแสดงจำนวนโรงเรียนตามระดับของ T-score แยกวิชา : บรบือวิทยาคาร มัธยมศึกษาปีที่ 3

 กราฟแสดงจำนวนโรงเรียนแยกตามระดับของ T-score แยกวิชา : บรบือวิทยาคาร มัธยมศึกษาปีที่ 3

T-score O-NET ระดับชาติ : บรบือวิทยาคาร มัธยมศึกษาปีที่ 3

จำนวน 4
# รายวิชา ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 ผลต่างสองปี %
1 คณิตศาสตร์ 49.63 49.09 49.06 50.45 1.38 2.82%
2 ภาษาไทย 50.10 49.85 48.46 53.16 4.70 9.70%
3 วิทยาศาสตร์ 50.41 50.71 51.10 50.56 -0.54 -1.06%
4 ภาษาอังกฤษ 48.46 47.67 47.16 48.94 1.78 3.78%