กราฟแสดงจำนวนโรงเรียนตามระดับของ T-score แยกวิชา : นาเชือกพิทยาสรรค์ มัธยมศึกษาปีที่ 3

 กราฟแสดงจำนวนโรงเรียนแยกตามระดับของ T-score แยกวิชา : นาเชือกพิทยาสรรค์ มัธยมศึกษาปีที่ 3

T-score O-NET ระดับชาติ : นาเชือกพิทยาสรรค์ มัธยมศึกษาปีที่ 3

จำนวน 4
# รายวิชา ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 ผลต่างสองปี %
1 คณิตศาสตร์ 50.04 50.70 49.21 47.20 -2.01 -4.08%
2 ภาษาไทย 51.46 52.45 51.00 50.56 -0.44 -0.86%
3 วิทยาศาสตร์ 49.36 51.66 50.15 49.33 -0.82 -1.63%
4 ภาษาอังกฤษ 48.40 49.22 48.39 47.60 -0.79 -1.62%