กราฟแสดงจำนวนโรงเรียนตามระดับของ T-score แยกวิชา : ปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก มัธยมศึกษาปีที่ 3

 กราฟแสดงจำนวนโรงเรียนแยกตามระดับของ T-score แยกวิชา : ปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก มัธยมศึกษาปีที่ 3

T-score O-NET ระดับชาติ : ปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก มัธยมศึกษาปีที่ 3

จำนวน 4
# รายวิชา ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 ผลต่างสองปี %
1 คณิตศาสตร์ 44.68 44.67 46.88 43.98 -2.90 -6.20%
2 ภาษาไทย 46.04 44.93 45.44 48.09 2.65 5.84%
3 วิทยาศาสตร์ 45.48 46.32 44.46 47.91 3.45 7.76%
4 ภาษาอังกฤษ 46.81 47.41 47.52 46.77 -0.75 -1.58%