กราฟแสดงจำนวนโรงเรียนตามระดับของ T-score แยกวิชา : พยัคฆภูมิวิทยาคาร มัธยมศึกษาปีที่ 3

 กราฟแสดงจำนวนโรงเรียนแยกตามระดับของ T-score แยกวิชา : พยัคฆภูมิวิทยาคาร มัธยมศึกษาปีที่ 3

T-score O-NET ระดับชาติ : พยัคฆภูมิวิทยาคาร มัธยมศึกษาปีที่ 3

จำนวน 4
# รายวิชา ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 ผลต่างสองปี %
1 วิทยาศาสตร์ 49.70 49.06 50.26 50.87 0.61 1.21%
2 คณิตศาสตร์ 50.30 49.73 51.63 50.47 -1.17 -2.26%
3 ภาษาอังกฤษ 49.47 48.66 48.01 48.72 0.71 1.49%
4 ภาษาไทย 51.19 50.28 51.80 52.80 0.99 1.92%