กราฟแสดงจำนวนโรงเรียนตามระดับของ T-score แยกวิชา : วาปีปทุม มัธยมศึกษาปีที่ 3

 กราฟแสดงจำนวนโรงเรียนแยกตามระดับของ T-score แยกวิชา : วาปีปทุม มัธยมศึกษาปีที่ 3

T-score O-NET ระดับชาติ : วาปีปทุม มัธยมศึกษาปีที่ 3

จำนวน 4
# รายวิชา ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 ผลต่างสองปี %
1 คณิตศาสตร์ 54.38 54.29 52.30 53.35 1.04 2.00%
2 ภาษาไทย 53.53 55.27 53.83 53.89 0.06 0.10%
3 วิทยาศาสตร์ 54.31 53.84 52.57 52.56 -0.01 -0.01%
4 ภาษาอังกฤษ 51.91 52.17 50.29 51.34 1.04 2.07%