กราฟแสดงจำนวนโรงเรียนตามระดับของ T-score แยกวิชา : ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก มัธยมศึกษาปีที่ 3

 กราฟแสดงจำนวนโรงเรียนแยกตามระดับของ T-score แยกวิชา : ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก มัธยมศึกษาปีที่ 3

T-score O-NET ระดับชาติ : ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก มัธยมศึกษาปีที่ 3

จำนวน 4
# รายวิชา ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 ผลต่างสองปี %
1 คณิตศาสตร์ 47.47 48.11 48.86 47.64 -1.22 -2.50%
2 ภาษาไทย 49.96 50.02 50.39 52.91 2.52 4.99%
3 วิทยาศาสตร์ 46.38 46.83 46.58 50.16 3.58 7.68%
4 ภาษาอังกฤษ 46.75 46.45 47.82 47.25 -0.56 -1.18%