กราฟแสดงจำนวนโรงเรียนตามระดับของ T-score แยกวิชา : ประชาพัฒนา มัธยมศึกษาปีที่ 3

 กราฟแสดงจำนวนโรงเรียนแยกตามระดับของ T-score แยกวิชา : ประชาพัฒนา มัธยมศึกษาปีที่ 3

T-score O-NET ระดับชาติ : ประชาพัฒนา มัธยมศึกษาปีที่ 3

จำนวน 4
# รายวิชา ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 ผลต่างสองปี %
1 คณิตศาสตร์ 45.88 45.95 46.11 46.24 0.12 0.27%
2 ภาษาไทย 45.43 47.29 47.18 42.56 -4.63 -9.81%
3 วิทยาศาสตร์ 44.43 45.17 48.35 49.97 1.62 3.35%
4 ภาษาอังกฤษ 46.04 47.64 47.18 45.81 -1.37 -2.90%