กราฟแสดงจำนวนโรงเรียนตามระดับของ T-score แยกวิชา : นาดูนประชาสรรพ์ มัธยมศึกษาปีที่ 3

 กราฟแสดงจำนวนโรงเรียนแยกตามระดับของ T-score แยกวิชา : นาดูนประชาสรรพ์ มัธยมศึกษาปีที่ 3

T-score O-NET ระดับชาติ : นาดูนประชาสรรพ์ มัธยมศึกษาปีที่ 3

จำนวน 4
# รายวิชา ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 ผลต่างสองปี %
1 คณิตศาสตร์ 49.48 51.27 51.04 49.19 -1.85 -3.62%
2 ภาษาไทย 51.86 52.23 51.51 52.03 0.52 1.01%
3 วิทยาศาสตร์ 49.78 52.21 52.25 50.43 -1.82 -3.49%
4 ภาษาอังกฤษ 47.44 48.12 48.03 47.65 -0.38 -0.79%