กราฟแสดงจำนวนโรงเรียนตามระดับของ T-score แยกวิชา : ดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ มัธยมศึกษาปีที่ 3

 กราฟแสดงจำนวนโรงเรียนแยกตามระดับของ T-score แยกวิชา : ดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ มัธยมศึกษาปีที่ 3

T-score O-NET ระดับชาติ : ดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ มัธยมศึกษาปีที่ 3

จำนวน 4
# รายวิชา ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 ผลต่างสองปี %
1 คณิตศาสตร์ 47.27 48.60 46.63 47.10 0.47 1.01%
2 ภาษาไทย 49.19 50.43 47.45 49.16 1.71 3.59%
3 วิทยาศาสตร์ 46.96 51.51 46.61 45.78 -0.83 -1.79%
4 ภาษาอังกฤษ 45.39 46.78 47.26 46.60 -0.65 -1.38%