กราฟแสดงจำนวนโรงเรียนตามระดับของ T-score แยกวิชา : นาภูพิทยาคม มัธยมศึกษาปีที่ 3

 กราฟแสดงจำนวนโรงเรียนแยกตามระดับของ T-score แยกวิชา : นาภูพิทยาคม มัธยมศึกษาปีที่ 3

T-score O-NET ระดับชาติ : นาภูพิทยาคม มัธยมศึกษาปีที่ 3

จำนวน 4
# รายวิชา ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 ผลต่างสองปี %
1 คณิตศาสตร์ 48.21 48.23 49.23 47.95 -1.28 -2.60%
2 ภาษาไทย 48.03 48.26 51.19 48.17 -3.01 -5.89%
3 วิทยาศาสตร์ 45.66 48.49 49.76 50.71 0.94 1.90%
4 ภาษาอังกฤษ 46.43 48.88 47.84 47.24 -0.61 -1.27%