กราฟแสดงจำนวนโรงเรียนตามระดับของ T-score แยกวิชา : มัธยมยางสีสุราช มัธยมศึกษาปีที่ 3

 กราฟแสดงจำนวนโรงเรียนแยกตามระดับของ T-score แยกวิชา : มัธยมยางสีสุราช มัธยมศึกษาปีที่ 3

T-score O-NET ระดับชาติ : มัธยมยางสีสุราช มัธยมศึกษาปีที่ 3

จำนวน 4
# รายวิชา ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 ผลต่างสองปี %
1 คณิตศาสตร์ 47.69 46.34 47.40 46.85 -0.55 -1.16%
2 ภาษาไทย 49.28 48.25 49.24 47.83 -1.42 -2.88%
3 วิทยาศาสตร์ 48.75 46.30 49.94 48.42 -1.51 -3.03%
4 ภาษาอังกฤษ 47.06 46.55 47.11 46.04 -1.07 -2.27%