กราฟแสดงจำนวนบุคลากรแยกตามสาขา/วิชาเอก

จำนวนบุคลากรแยกตามสาขา/วิชาเอก

# สาขา/วิชาเอก ชาย หญิง รวม Action
1 0 3 3
2 การประถมศึกษา 1 2 3
3 วิทยาศาสตร์ 67 142 209
4 คณิตศาสตร์ 64 120 184
5 ภาษาอังกฤษ 47 124 171
6 ดนตรี 26 5 31
7 ศิลปะ 14 12 26
8 คหกรรมศาสตร์ 1 22 23
9 ภาษาไทย 21 113 134
10 พลศึกษา 74 13 87
11 อุตสาหกรรมศิลป์ 32 2 34
12 สังคมศึกษา 39 70 109
13 เกษตรศาสตร์ 7 8 15
14 นาฏศิลป์ 3 9 12
15 การแนะแนว 2 7 9
16 เทคโนโลยีทางการศึกษา 22 21 43
17 สุขศึกษา 4 9 13
18 บรรณารักษ์ศาสตร์ 0 20 20
19 คอมพิวเตอร์ 28 54 82
20 วิจัย 4 9 13
21 วัดผล/ประเมินผลการศึกษา 8 15 23
22 บริหารการศึกษา 115 123 238
23 นิเทศการศึกษา 0 1 1
24 การศึกษาพิเศษ 1 1 2
25 หลักสูตรและการสอน 11 82 93
26 ภาษาฝรั่งเศส 0 1 1
27 การศึกษาผู้ใหญ่ 1 0 1
28 วุฒิครูอื่น ๆ 18 28 46
29 ไม่ใช่วุฒิครู 30 17 47
30 เทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ 0 2 2
31 ประวัติศาสตร์ 3 8 11
32 ภูมิศาสตร์ 3 8 11
33 โภชนาการชุมชน 0 1 1
34 จิตวิทยา 3 24 27
35 ไทยคดีศึกษา 6 7 13
36 เศรษฐศาสตร์ 2 3 5
37 โภชนาการและอาหาร 0 3 3
38 สหกรณ์ 0 2 2
39 รัฐประศาสนศาสตร์ 5 6 11
40 ธุรกิจการศึกษา 0 8 8
41 การจัดการทั่วไป 4 12 16
42 มนุษยวิทยา สังคมวิทยา 1 1 2
43 พัฒนาชุมชน 1 5 6
44 รัฐศาสตร์ 2 0 2
45 นิติศาสตร์ 1 0 1
46 บัญชี/การบัญชี 1 5 6
47 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 0 2 2
48 การตลาด 0 1 1
49 อื่นๆ 54 61 115
50 สิ่งแวดล้อมศึกษา 1 0 1
51 ภาษาญี่ปุ่น 0 4 4
52 คอมพิวเตอร์ศึกษา 4 1 5
53 วิทยาการคอมพิวเตอร์ 1 1 2
54 เทคโนโลยีสารสนเทศ 2 2 4
55 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 0 1
56 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 0 1
57 ภาษาจีน 1 15 16
58 บริหารงานบุคคล 0 1 1
59 วิจัยและประเมินผลการศึกษา 2 4 6
60 หลักสูตรและการนิเทศ 1 1 2
61 การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ 0 1 1
62 การเงินและการธนาคาร 0 1 1
63 รัฐศาสตร์การปกครอง 1 0 1
64 การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ 0 1 1
65 สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ 0 1 1
66 เคมี 5 17 22
67 ฟิสิกส์ 11 12 23
68 ชีววิทยา 11 18 29
69 วิทยาศาสตร์ทั่วไป 1 0 1
70 วิชาชีพครู 0 1 1
71 การบริหารการศึกษา 0 1 1
72 ชีววิทยาประยุกต์ 0 1 1
73 วิทยาศาสตร์-เคมี 0 1 1
74 เทคโนโลยีการเกษตร 1 0 1
75 วิทยาศาสตร์การกีฬา 2 0 2
76 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 0 1 1
77 การวัดผลการศึกษา 0 2 2
78 บริหารจัดการการศึกษา 2 2 4
79 นวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 0 1 1
80 ช่างก่อสร้าง 5 2 7
81 การศึกษานอกโรงเรียน 0 1 1
82 ไม่มีวิชาเอก 1 0 1