กราฟแสดงจำนวนบุคลากรแยกตามการศึกษาสูงสุด

จำนวนบุคลากรแยกตามการศึกษาสูงสุด

# การศึกษาสูงสุด ชาย หญิง รวม Action
1 0 1 1
2 ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า 11 4 15
3 ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า 16 3 19
4 ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า 34 18 52
5 อนุปริญญา/ป.กศ.สูง หรือเทียบเท่า 6 7 13
6 ปริญญาตรี 454 762 1,216
7 ระดับ ป.บัณฑิต 20 14 34
8 ปริญญาโท 221 466 687
9 ปริญญาเอก 18 9 27
10 อื่น ๆ 0 1 1