กราฟแสดงจำนวนบุคลากรแยกตามประเภท

จำนวนบุคลากรแยกตามประเภท

# ประเภท ชาย หญิง รวม Action
1 ข้าราชการครู 619 1,154 1,773
2 บุคลากรทางการศึกษาอื่น 38ค(2) 0 1 1
3 ลูกจ้างประจำ 37 6 43
4 พนักงานราชการ 31 29 60
5 ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.) 52 51 103
6 ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง) 41 44 85