กราฟแสดงจำนวนบุคลากรแยกตามตำแหน่ง

จำนวนบุคลากรแยกตามตำแหน่ง

# ตำแหน่ง ชาย หญิง รวม Action
1 ผู้อำนวยการโรงเรียน 31 3 34
2 รองผู้อำนวยการโรงเรียน 20 7 27
3 ครู 527 1,049 1,576
4 ครูผู้ช่วย 42 96 138
5 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 0 2 2
6 เจ้าพนักงานพัสดุ 0 1 1
7 เจ้าพนักงานธุรการ 1 0 1
8 นักจัดการงานทั่วไป 4 2 6
9 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 0 1 1
10 จ.โสตทัศนศึกษา 1 0 1
11 จ.ระบบงานคอมพิวเตอร์ 1 0 1
12 บรรณารักษ์ 0 1 1
13 จ.ห้องสมุด 1 1 2
14 ครูธุรการ 6 13 19
15 ครู (พนักงานงานราชการ) 27 28 55
16 ครู (อัตราจ้าง) 27 30 57
17 นักการภารโรง 22 3 25
18 ช่างครุภัณฑ์ชั้น 3 6 0 6
19 ช่างไม้ชั้น 3 2 0 2
20 แม่บ้าน 0 5 5
21 ยาม 4 0 4
22 พนักงานบริการ 3 0 3
23 เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 0 1 1
24 ครูพี่เลี้ยง 1 1 2
25 ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ 1 6 7
26 อื่นๆ 7 4 11
27 ช่างปูนชั้น 2 6 1 7
28 ช่างไม้ชั้น 4 5 0 5
29 ช่างไฟฟ้า 3 0 3
30 ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน 6 1 7
31 ช่างปูนชั้น 4 6 1 7
32 เจ้าหน้าที่ธุรการ 2 10 12
33 พนักงานขับรถ 3 0 3
34 ช่างไฟฟ้าชั้น 2 1 0 1
35 พนักงานธุรการ 0 2 2
36 เจ้าหน้าที่พัสดุ 0 2 2
37 ลูกจ้างชั่วคราว 14 14 28