กราฟแสดงจำนวนบุคลากรแยกตามตำแหน่ง

จำนวนบุคลากรแยกตามตำแหน่ง

# ตำแหน่ง ชาย หญิง รวม Action
1 ผู้อำนวยการโรงเรียน 33 3 36
2 รองผู้อำนวยการโรงเรียน 21 7 28
3 ครู 519 1,061 1,580
4 ครูผู้ช่วย 42 87 129
5 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 0 2 2
6 เจ้าพนักงานพัสดุ 0 1 1
7 เจ้าพนักงานธุรการ 1 0 1
8 นักจัดการงานทั่วไป 4 2 6
9 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 0 1 1
10 จ.ระบบงานคอมพิวเตอร์ 1 0 1
11 จ.ห้องสมุด 1 1 2
12 ครูธุรการ 6 13 19
13 ครู (พนักงานงานราชการ) 30 28 58
14 ครู (อัตราจ้าง) 24 28 52
15 นักการภารโรง 20 3 23
16 ช่างครุภัณฑ์ชั้น 3 8 0 8
17 ช่างไม้ชั้น 3 2 0 2
18 แม่บ้าน 0 6 6
19 ยาม 7 0 7
20 พนักงานบริการ 3 0 3
21 เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 0 1 1
22 ครูพี่เลี้ยง 1 1 2
23 ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ 1 6 7
24 อื่นๆ 6 3 9
25 ช่างปูนชั้น 2 6 1 7
26 ช่างไม้ชั้น 4 5 0 5
27 ช่างไฟฟ้า 3 0 3
28 ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน 6 1 7
29 ช่างปูนชั้น 4 5 1 6
30 เจ้าหน้าที่ธุรการ 2 10 12
31 พนักงานขับรถ 3 0 3
32 ช่างไฟฟ้าชั้น 2 1 0 1
33 พนักงานธุรการ 0 2 2
34 เจ้าหน้าที่พัสดุ 0 2 2
35 ลูกจ้างชั่วคราว 13 15 28