กราฟแสดงจำนวนบุคลากรแยกตามปีเกษียณอายุราชการ 10 ปี

จำนวนบุคลากรแยกตามปีเกษียณอายุราชการ 10 ปี

# ปีที่เกษียณฯ ผู้อำนวยการ รอง ผอ. ครู รวม
1 ต.ค.2564 4 1 62 67
2 ต.ค.2565 3 1 54 58
3 ต.ค.2566 2 1 81 84
4 ต.ค.2567 1 3 66 70
5 ต.ค.2568 2 0 71 73
6 ต.ค.2569 0 1 49 50
7 ต.ค.2570 1 2 62 65
8 ต.ค.2571 0 1 57 58
9 ต.ค.2572 1 0 41 42
10 ต.ค.2573 0 2 43 45