กราฟแสดงจำนวนบุคลากรแยกตามกลุ่มสาระฯ

จำนวนบุคลากรแยกตามกลุ่มสาระฯ

# กลุ่มสาระฯ ชาย หญิง รวม Action
1 ไม่มีข้อมูล 0 2 2
2 ภาษาไทย 33 161 194
3 คณิตศาสตร์ 92 173 265
4 วิทยาศาสตร์ 126 284 410
5 สังคมศึกษา 79 142 221
6 ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์ 59 43 102
7 สุขศึกษา พลศึกษา 92 34 126
8 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 93 126 219
9 ภาษาต่างประเทศ 60 212 272
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 7 31 38
11 ทุกกลุ่มสาระ 12 3 15
12 ไม่มีกลุ่มสาระฯที่สอน 127 74 201