กราฟแสดงจำนวนบุคลากรแยกตามระดับที่สอน

จำนวนบุคลากรแยกตามระดับที่สอน

# ระดับที่สอน ชาย หญิง รวม Action
1 ไม่มีข้อมูล 0 2 2
2 ก่อนประถมศึกษา 0 1 1
3 ประถมศึกษา 6 9 15
4 มัธยมศึกษาตอนต้น 267 629 896
5 มัธยมศึกษาตอนปลาย 359 570 929
6 ไม่ได้ทำการสอน 142 75 217