กราฟแสดงจำนวนบุคลากรแยกตามระดับที่สอน

จำนวนบุคลากรแยกตามระดับที่สอน

# ระดับที่สอน ชาย หญิง รวม Action
1 ไม่มีข้อมูล 0 2 2
2 ประถมศึกษา 6 9 15
3 มัธยมศึกษาตอนต้น 265 620 885
4 มัธยมศึกษาตอนปลาย 369 580 949
5 ไม่ได้ทำการสอน 140 74 214