กราฟแสดงจำนวนบุคลากรแยกตามวิทยฐานะ

จำนวนบุคลากรแยกตามวิทยฐานะ

# วิทยฐานะ ชาย หญิง รวม Action
1 ชำนาญการ 99 134 233
2 ชำนาญการพิเศษ 372 736 1,108
3 เชี่ยวชาญ 3 0 3
4 เชี่ยวชาญพิเศษ 2 3 5
5 ปฏิบัติงาน 3 9 12
6 ปฏิบัติการ 3 5 8
7 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ 298 398 696