ข้อมูลจำนวนนักเรียนด้อยโอกาส : สพม.26 ปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 1

# รายการ อนุบาล ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย รวมทั้งหมด Action
1 เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด 0 0 1 0 1
2 กำพร้า 0 0 10 5 15
3 ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว 0 0 3 5 8
4 เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ 0 0 1 0 1
5 เด็กยากจน 0 0 6,324 6,669 12,993