ข้อมูลห้องเรียน : สพม.26 ปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 1

จำนวน 31,276
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 169 2,759 3,143 5,902
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 168 2,675 3,063 5,738
3 มัธยมศึกษาปีที 3 167 2,524 3,018 5,542
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 155 2,040 3,094 5,134
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 151 1,764 2,756 4,520
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 150 1,649 2,693 4,342
7 ปวช.1 1 5 8 13
8 ปวช.2 1 12 27 39
9 ปวช.3 1 10 36 46
รวมทั้งหมด