รายการจอง

ที่ SPMMKZOOM วันที ใช้สำหรับ ผู้ขอใช้ หน่วยงาน สถานะ รายละเอียด
1 Account01  23 มิ.ย. 2566 เวลา 15:11 น. ถึง 23 มิ.ย. 2566 เวลา 15:11 น. ประชุม นางสราลี พวงทอง โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม รออนุมัติ
2 Account01  6 มิ.ย. 2566 เวลา 08:30 น. ถึง 6 มิ.ย. 2566 เวลา 16:30 น. ประชุม นายชัยยศ จระเทศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร รออนุมัติ