ระบบพิมพ์หนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย

(พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว)

  
Sample image