67คน

บุคลากรเขตพื้นที่ฯ

รายละเอียด

35โรงเรียน

จำนวนโรงเรียน

รายละเอียด

2,020คน

บุคลากรในโรงเรียน

รายละเอียด

31,906คน

จำนวนนักเรียน

รายละเอียด