คณะผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา : สพม.มค

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ผู้อำนวยการกลุ่มงาน : สพม.มค

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลุ่มบริหารงานบุคคล
หน่วยตรวจสอบภายใน
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์