รั้ว [ลำดับที่ 2] แบบ : รั้วคอนกรีต (โรงเรียนโนนราษีวิทยา)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง2558
งบประมาณ150,000 บาท
การได้มาของงบประมาณงบประมาณต้นสังกัด
อายุการใช้งาน6 ปี
สภาพปัจจุบันดี