โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ : สพม.26

 

ข้อมูลโรงเรียน : นาดูนประชาสรรพ์

 

ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์

นายประสิทธิ์ ชาญศิริ
ผู้อำนวยการนาดูนประชาสรรพ์
รหัสกระทรวง : 1044410626
รหัสเขตฯ : 00101726
รหัส SMIS : 44022023
ชื่อโรงเรียน : นาดูนประชาสรรพ์
ชื่อภาษาอังกฤษ : Nadoonprachasan School
ผู้อำนวยการ : นายประสิทธิ์ ชาญศิริ
ระดับที่ทำการสอน : มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ขนาดโรงเรียน : ขนาดกลาง
ก่อตั้งเมื่อ : 1975-01-17
ที่อยู่ : เลขที่ 214 หมู่ 9 ตำบลนาดูน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44180
เบอร์โทรศัพท์ : 0-4379-7074
Email : ndps.ac.th@gmail.com
Website : www.ndps.ac.th
จำนวนบุคลากร : 71 คน
จำนวนนักเรียน : 1157 คน
จำนวนห้องเรียน : 33 ห้อง
ระยะห่างจากเขตฯ : 60 กิโลเมตร
ระยะห่างจากอำเภอ : 0.6 กิโลเมตร
 

กราฟแสดงจำนวนบุคลากรแยกตามตำแหน่ง

กราฟแสดงจำนวนบุคลากรแยกตามวิทยฐานะ

รายชื่อบุคลากรโรงเรียน : นาดูนประชาสรรพ์

จำนวน 69
# เลขที่ตำแหน่ง ชื่อ-สกุล ชื่อภาษาอังกฤษ ตำแหน่ง วิทยฐานะ วันเดือนปีเกิด วันรับราชการ ปีเกษียณอายุฯ ประเภท ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สาขา/วิชาเอก ระดับที่สอน กลุ่มสาระฯ เบอร์โทรศัพท์ Email Action
1 5567 นายประสิทธิ์ ชาญศิริ  PRASIT CHANSIRI ผู้อำนวยการโรงเรียน เชี่ยวชาญ 23 เม.ย. 2505 2 พ.ค. 2528 ข้าราชการครู ปริญญาเอก ปรด อื่นๆ ไม่ได้ทำการสอน - 0813801160
2 70274 นางพิศมัย ไสยลักษณ์  Pisamai Saiyalak รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ 19 มี.ค. 2517 25 ส.ค. 2540 ข้าราชการครู ปริญญาโท ค.ม. บริหารการศึกษา ไม่ได้ทำการสอน -
3 0 นางสาวพรรวินทร์ ผลชื่น  Pornrawin Phonchuen ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ 27 พ.ย. 2534 12 พ.ค. 2558 ข้าราชการครู ปริญญาตรี ค.บ. ภาษาไทย มัธยมศึกษาตอนปลาย ภาษาไทย 0985879590 edu-tha@hotmail.co.th
4 368(ส) นางประดับ ยอดมาลี  Pradab Yodmalee ครู ชำนาญการพิเศษ 8 ม.ค. 2527 24 ก.ย. 2550 ข้าราชการครู ปริญญาโท ค.ม. อื่นๆ มัธยมศึกษาตอนปลาย
5 1210 นางสาวศิริรัตน์ จำเริญรักษ์  SIRIRAT JUMREARNRUG ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ 5 ก.พ. 2530 28 มี.ค. 2556 ข้าราชการครู ปริญญาตรี ศป.บ. ศิลปะ มัธยมศึกษาตอนต้น ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
6 70271 นางสาวกชพร แสงสุริยา  Kodchaporn SANGSNRIYA ครู ชำนาญการพิเศษ 6 ม.ค. 2523 7 ก.ค. 2547 ข้าราชการครู ปริญญาโท วท.ม. อื่นๆ มัธยมศึกษาตอนปลาย
7 70278 นายศุภลักษณ์ เรืองสมบัติ  Suppaluk Reungsombut ครู ชำนาญการ 24 ส.ค. 2527 16 พ.ค. 2555 ข้าราชการครู ปริญญาตรี กศ.บ. ชีววิทยา มัธยมศึกษาตอนปลาย 043797074 ndps.ac.th@gmail.com
8 0 นางสาวเยาวลักษณ์ บุตรศรี  Yaowaluk BootSri ครู ชำนาญการ 21 ส.ค. 2524 16 พ.ค. 2555 ข้าราชการครู ปริญญาตรี ค.บ. เคมี มัธยมศึกษาตอนปลาย 043797074 ndps.ac.th@gmail.com
9 30074 นางสาวภัคภิรมย์ เพียนอก  Pakpirom Pianok ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ 3 พ.ค. 2533 16 พ.ค. 2555 ข้าราชการครู ปริญญาตรี ค.บ. ฟิสิกส์ มัธยมศึกษาตอนปลาย 043797074 ndps.ac.th@gmail.com
10 70291 นางสาวศุภลักษมี พลเสนา  Supaluksamee Polsena ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ 29 ม.ค. 2531 16 พ.ค. 2555 ข้าราชการครู ปริญญาตรี ค.บ. เคมี มัธยมศึกษาตอนปลาย 043797074 ndps.ac.th@gmail.com
11 0 นางสาวณัฏฐนันท์ ศิลสัตย์  Nattanan Silsat ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ 3 ก.พ. 2511 16 พ.ค. 2557 ข้าราชการครู ปริญญาตรี ร.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนต้น
12 1274 นางนิศากร ศรีบัว  Nisakorn Sribua ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ 28 ก.ค. 2515 16 พ.ค. 2555 ข้าราชการครู ปริญญาตรี ค.บ. พลศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น สุขศึกษา พลศึกษา
13 0 นายปิยะ แก้วหลวง  Piya Kaewluang ครู ชำนาญการ 1 มี.ค. 2525 16 พ.ค. 2553 ข้าราชการครู ปริญญาตรี ค.บ. ภาษาอังกฤษ มัธยมศึกษาตอนปลาย ภาษาต่างประเทศ
14 0 นางสาวนารีรัตน์ ประพาศพงษ์  Nareerat Prapatpong ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ 22 ส.ค. 2532 16 พ.ค. 2556 ข้าราชการครู ปริญญาตรี ค.บ. ภาษาอังกฤษ มัธยมศึกษาตอนต้น ภาษาต่างประเทศ
15 0 นางสาวสายยนต์ เทเวลา  Saiyon Tevela ครู ชำนาญการพิเศษ 1 เม.ย. 2527 16 พ.ค. 2555 ข้าราชการครู ปริญญาตรี ค.บ. ฟิสิกส์ มัธยมศึกษาตอนปลาย 043797074 ndps.ac.th@gmail.com
16 0 นางอุทัยทิพ ครองสนั่น  Utaitip Klongsanan ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ 8 มิ.ย. 2517 15 ม.ค. 2559 ข้าราชการครู ปริญญาตรี ค.บ. คณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนต้น คณิตศาสตร์ 043707974 ndps.ac.th@gmail.com
17 70272 นางสาววิภาภรณ์ อินง้อง  Wipaporn In-ngong ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ 1 ม.ค. 2553 8 มิ.ย. 2560 ข้าราชการครู ปริญญาตรี ศษ.บ. คณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนต้น คณิตศาสตร์
18 69004 นางนิชาภา ธนะสีลังกูร  ์Nichapa Dhanaseelungkul ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ 8 ธ.ค. 2527 9 ธ.ค. 2558 ข้าราชการครู ปริญญาตรี ค.บ. ภาษาไทย มัธยมศึกษาตอนต้น ภาษาไทย
19 13516 นางสาวจิตกมล โคตรทองหลาง  Jitkamol Kotthonglang ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ 23 ก.ค. 2535 29 ม.ค. 2558 ข้าราชการครู ปริญญาตรี ค.บ. คณิตศาสตร์ ประถมศึกษา คณิตศาสตร์ 0945419065 jitgamon@gmail.com
20 4877 นายพงศวัฒน์ สีลาดเลา  Pongsawat Seeladlao ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ 29 เม.ย. 2534 12 พ.ค. 2557 ข้าราชการครู ปริญญาตรี ค.บ. วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษา 0833396936 psjojoe@gmail.com
21 17847 นายพรคิด ถือมาลา  Pornkid Tuemala ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ 27 ส.ค. 2527 2 ส.ค. 2553 ข้าราชการครู ปริญญาตรี ศษ.บ. พลศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย สุขศึกษา พลศึกษา 0956013308 tuemala_1@hotmail.com
22 0 นางสาวนงลักษณ์ ปราบเมย  Nonglak Prabmoie ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ 27 พ.ค. 2524 16 มี.ค. 2558 ข้าราชการครู ปริญญาตรี ค.บ. คณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนต้น คณิตศาสตร์
23 5978 นางธราภรณ์ กันหา  Tharaporn Kanha ครู ชำนาญการพิเศษ 3 พ.ค. 2527 2 ก.พ. 2552 ข้าราชการครู ปริญญาตรี วท.บ. คณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนปลาย คณิตศาสตร์
24 69167 นายสุขศิลป์ ชมภูพาน  Suksil Chompupan ครู ชำนาญการพิเศษ 25 ส.ค. 2527 11 มิ.ย. 2551 ข้าราชการครู ปริญญาตรี วท.บ. คณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนปลาย คณิตศาสตร์
25 1120 นางนิพาพร บัวคำ  nipaporn Buakam ครู ชำนาญการ 9 พ.ค. 2523 7 ส.ค. 2555 ข้าราชการครู ปริญญาโท ศษ.บ. บริหารการศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น 0885392683 namwanyen19@hotmail.com
26 16516 นายสมคิด สิงห์สวัสดิ์  somkit singsawat ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ 21 ม.ค. 2526 12 ก.ค. 2553 ข้าราชการครู ปริญญาตรี คศ.บ. ภาษาอังกฤษ มัธยมศึกษาตอนต้น ภาษาต่างประเทศ 0
27 1109 นายตนุภัทร รังมาตย์  Tanuphat Rangmat ครู ชำนาญการ 11 พ.ค. 2529 7 ก.ย. 2555 ข้าราชการครู ปริญญาตรี ร.บ. อื่นๆ มัธยมศึกษาตอนปลาย 0910544259
28 83972 นายสมาน ลาภูธร  samarn laphutron ครู ชำนาญการ 7 พ.ย. 2521 15 ม.ค. 2552 ข้าราชการครู ปริญญาตรี วท.บ. วุฒิครูอื่น ๆ มัธยมศึกษาตอนปลาย 0861438344 samarn_7521@hotmail.com
29 102200 นางสาวปิยะฉัตร ปินะเล  Piyachat Pinale ครู ชำนาญการพิเศษ 19 มิ.ย. 2508 2 มี.ค. 2536 ข้าราชการครู ปริญญาตรี ค.บ. ภาษาไทย มัธยมศึกษาตอนต้น ภาษาไทย
30 70269 นางสาวศุภวรรณ บัวบุญ  Supawan Buaboon ครู ชำนาญการพิเศษ 23 พ.ย. 2516 2 พ.ย. 2549 ข้าราชการครู ปริญญาโท ค.ม. หลักสูตรและการสอน มัธยมศึกษาตอนต้น ภาษาต่างประเทศ
31 70295 นางสมทรง ลาหนองแคน  Somsong Lanongkan ครู ชำนาญการพิเศษ 29 เม.ย. 2517 3 ส.ค. 2544 ข้าราชการครู ปริญญาโท ค.ม. บริหารการศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น สุขศึกษา พลศึกษา
32 49842 นางสาวจุรีรัตน์ จวงสมุทร  Jureerat Jaungsamut ครู ชำนาญการพิเศษ 6 พ.ค. 2521 25 ม.ค. 2545 ข้าราชการครู ปริญญาโท วท.ม. วิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนปลาย
33 70292 นายรักศักดิ์ ไสยลักษณ์  Raksak Saiyarak ครู ชำนาญการพิเศษ 2 ม.ค. 2515 2 ม.ค. 2540 ข้าราชการครู ปริญญาโท ศษ.ม. บริหารการศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น ภาษาต่างประเทศ
34 106237 นางมาลัย สุปฏิ  MALAI SUPHATI ครู ชำนาญการพิเศษ 3 ม.ค. 2510 19 พ.ค. 2536 ข้าราชการครู ปริญญาตรี ศศ.บ. พัฒนาชุมชน มัธยมศึกษาตอนปลาย
35 833 นายมนต์สวรรค์ วันระหัส  MONSAWAN WANRAHAT ครู ชำนาญการ 13 ม.ค. 2505 2 พ.ค. 2537 ข้าราชการครู ปริญญาตรี ค.บ. พลศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น สุขศึกษา พลศึกษา
36 69674 นางปรีชาภรณ์ อาณารัตน์  PREECHAPORN ARNARUT ครู ชำนาญการพิเศษ 1 ส.ค. 2514 16 พ.ค. 2538 ข้าราชการครู ปริญญาตรี ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มัธยมศึกษาตอนปลาย ภาษาต่างประเทศ
37 70170 นายพยนต์ บุญเพ็ง  PAYONT BOONPEANG ครู ชำนาญการพิเศษ 3 ม.ค. 2502 19 พ.ค. 2523 ข้าราชการครู ระดับ ป.บัณฑิต ค.บ. บริหารการศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น
38 106183 นางสาววิมลรัตน์ ปัตตาเนย์  WIMONRAT PATTANEY ครู ชำนาญการพิเศษ 13 มี.ค. 2514 6 พ.ค. 2537 ข้าราชการครู ปริญญาตรี ค.บ. ภาษาไทย มัธยมศึกษาตอนต้น ภาษาไทย
39 70280 นางสาวชูศรี ปะสังคะเต  CHUSRI PASUNGKATAY ครู ชำนาญการพิเศษ 13 พ.ย. 2508 27 ม.ค. 2535 ข้าราชการครู ปริญญาตรี ศษ.บ. คณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนต้น คณิตศาสตร์
40 70286 นางบังอร นนท์ตา  BUNGON NONTA ครู ชำนาญการพิเศษ 27 เม.ย. 2516 1 มิ.ย. 2538 ข้าราชการครู ปริญญาตรี ค.บ. คหกรรมศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนต้น
41 70290 นางหทัยรัตน์ พรมมากุล  HATHAIRAT PROMMAKUL ครู ชำนาญการพิเศษ 29 ส.ค. 2514 16 พ.ค. 2538 ข้าราชการครู ปริญญาตรี ศศ.บ ภาษาอังกฤษ มัธยมศึกษาตอนต้น ภาษาต่างประเทศ
42 106182 นางอมรรัตน์ นินทราช  AMORNRAT NINTARACH ครู ชำนาญการพิเศษ 29 ก.ค. 2516 25 พ.ย. 2539 ข้าราชการครู ปริญญาโท ค.ม. คอมพิวเตอร์ มัธยมศึกษาตอนปลาย
43 60143 นางอำมร จัตุชัย  AUMMON JUTTUCHAI ครู ชำนาญการพิเศษ 25 ม.ค. 2511 4 พ.ย. 2534 ข้าราชการครู ปริญญาโท วม.ม. วิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนปลาย
44 118571 นายศักรินทร์ จัตุชัย  SAKKARINTR JUTTUCHAIYA ครู ชำนาญการพิเศษ 2 ธ.ค. 2508 22 พ.ค. 2532 ข้าราชการครู ปริญญาเอก ปร.ด. สิ่งแวดล้อมศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย
45 118572 นางจารุพักตร์ ทวีรัตน์  CHARUPHAK THAWEERAT ครู ชำนาญการพิเศษ 23 พ.ย. 2509 2 ธ.ค. 2538 ข้าราชการครู ปริญญาตรี ค.บ. ภาษาอังกฤษ มัธยมศึกษาตอนปลาย ภาษาต่างประเทศ
46 124707 นางศุภวรรณ นียากร  SUPAWAN NEEYAKORN ครู ชำนาญการพิเศษ 16 มี.ค. 2505 1 พ.ค. 2534 ข้าราชการครู ปริญญาตรี ศศ.บ. การจัดการทั่วไป มัธยมศึกษาตอนต้น
47 133782 นางมลิวรรณ พวงจำปี  MALIWAN PAUNGJAMPEE ครู ชำนาญการพิเศษ 25 ธ.ค. 2514 29 พ.ค. 2538 ข้าราชการครู ปริญญาโท ค.ม. คณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนปลาย คณิตศาสตร์
48 18866 นางสาวตาราไตร จะดี  TARATRAI CHADEE ครู ชำนาญการพิเศษ 28 ก.พ. 2516 21 ม.ค. 2540 ข้าราชการครู ปริญญาตรี ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มัธยมศึกษาตอนต้น ภาษาต่างประเทศ
49 110208 นางทองปอน แน่นชารี  THONGPOND NANCHAREE ครู ชำนาญการพิเศษ 7 ก.พ. 2521 13 ก.ย. 2544 ข้าราชการครู ปริญญาตรี ค.บ. ภาษาไทย มัธยมศึกษาตอนปลาย ภาษาไทย
50 70285 นายชัยวัฒน์ สุบัติคำ  Chaiwat Subatkam ครู ชำนาญการพิเศษ 26 พ.ย. 2524 2 ธ.ค. 2547 ข้าราชการครู ปริญญาตรี วท.บ. อื่นๆ มัธยมศึกษาตอนปลาย คณิตศาสตร์ 0877707996 chaiwat.su@windowslive.com
51 130343 นางฐานิดา สอนหนูน้อย  Thanida Sorn-noonoi ครู ชำนาญการพิเศษ 8 มิ.ย. 2522 16 มิ.ย. 2546 ข้าราชการครู ปริญญาโท ค.ม. วัดผล/ประเมินผลการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย 0872327369 kru_mookie@hotmail.com
52 123991 นางสุดารัตน์ บัวบุญ จ้ำมา  Sudarat Buaboon Chamma ครู ชำนาญการพิเศษ 11 พ.ย. 2518 2 ก.ย. 2550 ข้าราชการครู ปริญญาโท ค.ม. หลักสูตรและการสอน มัธยมศึกษาตอนต้น ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
53 117381 นางมยุรี ศรีวงษา  mayuree Sriwongsa ครู ชำนาญการ 3 มี.ค. 2520 3 ส.ค. 2552 ข้าราชการครู ปริญญาตรี ค.บ. สังคมศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย
54 83555 นางสาวสายฝน พรมดี  SAIPHON PROMDEE ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ 17 ก.ย. 2522 1 ก.ย. 2552 ข้าราชการครู ปริญญาโท ค.ม. บริหารการศึกษา ประถมศึกษา ภาษาไทย
55 58785 นายอุทิศ นนทวงษา  Uthit Nontawongsa ครู ชำนาญการ 7 ม.ค. 2518 21 ก.ค. 2542 ข้าราชการครู ปริญญาโท ค.ม. คอมพิวเตอร์ มัธยมศึกษาตอนปลาย
56 70294 นางสาวชรินรัตน์ ลดาวัลย์  Charinrat Ladawan ครู ชำนาญการพิเศษ 6 พ.ย. 2519 14 ธ.ค. 2544 ข้าราชการครู ปริญญาเอก วท.ม. อื่นๆ มัธยมศึกษาตอนปลาย
57 69712 นางสุขณิชชา ปินะถา  Phrawpairin Pinatha ครู ชำนาญการ 19 ก.ค. 2528 4 พ.ค. 2552 ข้าราชการครู ปริญญาตรี ค.บ. สังคมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น
58 0 นางสาวมนฤดี บุบผามาลา  Monrudee Bubphamala ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ 25 ธ.ค. 2530 16 พ.ค. 2554 ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.) ปริญญาตรี ค.บ. เทคโนโลยีทางการศึกษา ไม่ได้ทำการสอน -
59 0 นางสาวมีนา จรัสใส  Meena Charas-sai ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ 4 มี.ค. 2534 16 พ.ค. 2561 พนักงานราชการ ปริญญาตรี ค.บ. บรรณารักษ์ศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 043797074 ndps.ac.th@gmail.com
60 0 นางกานต์พิชญา สินเธาว์  Kanpitchaya Sintao ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ 22 ม.ค. 2531 16 พ.ค. 2559 พนักงานราชการ ปริญญาตรี ศศ.บ. อื่นๆ มัธยมศึกษาตอนต้น
61 0 นางสาวเนตรนภาพร มงคลพิศ  Netnaphaporn Mongkolpit ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ 29 ม.ค. 2524 16 พ.ค. 2547 พนักงานราชการ ปริญญาตรี วท.บ. อื่นๆ มัธยมศึกษาตอนต้น
62 0 นายพิจักษณ์ สุทธิเภท  Pijak Suttipet ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ 5 ก.ค. 2517 16 พ.ค. 2550 พนักงานราชการ ปริญญาตรี ค.บ. อุตสาหกรรมศิลป์ มัธยมศึกษาตอนต้น
63 0 นายพรมมา ประทังวา  Promma Pratangwa ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ 21 ก.ย. 2519 16 พ.ค. 2547 พนักงานราชการ ปริญญาตรี ค.บ. ดนตรี มัธยมศึกษาตอนต้น ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
64 0 นางสาวสุทธิดา ศรีลาโคตร  Sutida Srilakot ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ 18 ส.ค. 2538 16 พ.ค. 2562 ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง) ปริญญาตรี ค.บ. ภาษาจีน มัธยมศึกษาตอนปลาย ภาษาต่างประเทศ
65 0 นายดุสิต สีหาบุญทัน  Dusit Seehabuntan นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ 28 ม.ค. 2510 16 พ.ค. 2552 ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.) ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า - ไม่ใช่วุฒิครู ไม่ได้ทำการสอน -
66 0 นายสมเกียรติ อัปมระกา  Somkiat Appamalaka นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ 1 มี.ค. 2510 3 พ.ย. 542 ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.) ปริญญาตรี ร.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ ไม่ได้ทำการสอน -
67 0 นายสวาส สีหาโบราณ  Sawas Seehaboran นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ 11 มิ.ย. 2517 16 พ.ค. 2553 ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.) ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า - ไม่ใช่วุฒิครู ไม่ได้ทำการสอน -
68 0 นางสาวโบตั๋น คุณวงษ์  Botun Kunwong ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ 17 มิ.ย. 2520 16 พ.ค. 2554 ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.) ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า - อื่นๆ ไม่ได้ทำการสอน -
69 0 นายจันทร์ดี ปักกาโล  Chandee Pakkalo ช่างปูนชั้น 4 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ 14 ก.พ. 2506 16 พ.ค. 2527 ลูกจ้างประจำ อนุปริญญา/ป.กศ.สูง หรือเทียบเท่า - อื่นๆ ไม่ได้ทำการสอน -

จำนวนนักเรียนโรงเรียน : นาดูนประชาสรรพ์ , ปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่

0
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม
1 อนุบาล 1 (ชื่อเดิมอนุบาล 3 ขวบ) 0 0 0 0
2 อนุบาล 2 (ชื่อเดิมอนุบาล 1) 0 0 0 0
3 อนุบาล 3 (ชื่อเดิม อนุบาล 2) 0 0 0 0
4 ประถมศึกษาปีที่ 1 0 0 0 0
5 ประถมศึกษาปีที่ 2 0 0 0 0
6 ประถมศึกษาปีที่ 3 0 0 0 0
7 ประถมศึกษาปีที่ 4 0 0 0 0
8 ประถมศึกษาปีที่ 5 0 0 0 0
9 ประถมศึกษาปีที่ 6 0 0 0 0
10 มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0 0
11 มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0 0
12 มัธยมศึกษาปีที 3 0 0 0 0
13 มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0 0
14 มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0 0
15 มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0 0
16 ปวช.1 0 0 0 0
17 ปวช.2 0 0 0 0
18 ปวช.3 0 0 0 0
รวมทั้งหมด 0 0 0 0

ผลการทดสอบ O-NET : นาดูนประชาสรรพ์ มัธยมศึกษาปีที่ 3

จำนวน 4
# รายวิชา ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 ผลต่างสองปี %
1 ภาษาไทย 48.77 51.35 56.84 58.25 5.49 9.80%
2 ภาษาอังกฤษ 28.58 28.27 27.17 30.03 -1.10 -3.57%
3 คณิตศาสตร์ 28.49 28.39 31.70 25.44 3.31 10.71%
4 วิทยาศาสตร์ 34.76 34.45 38.58 30.44 4.13 11.76%

ผลการทดสอบ O-NET : นาดูนประชาสรรพ์ มัธยมศึกษาปีที่ 6

จำนวน 5
# รายวิชา ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 ผลต่างสองปี %
1 ภาษาไทย 51.51 45.55 47.67 45.73 2.12 4.44%
2 สังคมศึกษา 36.43 31.94 34.19 36.78 2.25 6.45%
3 ภาษาอังกฤษ 22.95 22.18 26.49 26.07 4.31 18.18%
4 คณิตศาสตร์ 21.29 20.35 28.00 25.94 7.65 35.00%
5 วิทยาศาสตร์ 31.11 28.66 30.43 29.92 1.77 3.57%

ข้อมูลโรงเรียนต้นแบบ/โครงการพิเศษ

# ชื่อโครงการ โรงเรียนต้นแบบ โรงเรียนในโครงการ

กราฟแสดงจำนวนคอมพิวเตอร์


ข้อมูล Internet

# ระบบ ประเภท รายการ รายละเอียด
1 ระบบ Internet MOE Net ISP
ประเภท
Speed(Kpbs)
สถานะ
โรงเรียนเช่าเอง ISP tot
ประเภท Fttx
Speed(Kpbs) 102400
สถานะ ปกติ
ค่าใช้จ่าย/เดือน 6846
Uninet มี uninet
2 ระบบเครือข่ายภายใน LAN มี
WLAN มี