กราฟแสดงจำนวนโรงเรียนตามระดับของ T-score แยกวิชา : เขื่อนพิทยาสรรค์ มัธยมศึกษาปีที่ 3

 กราฟแสดงจำนวนโรงเรียนแยกตามระดับของ T-score แยกวิชา : เขื่อนพิทยาสรรค์ มัธยมศึกษาปีที่ 3

T-score O-NET ระดับชาติ : เขื่อนพิทยาสรรค์ มัธยมศึกษาปีที่ 3

จำนวน 4
# รายวิชา ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 ผลต่างสองปี %
1 คณิตศาสตร์ 50.93 47.55 48.37 50.13 1.75 3.63%
2 ภาษาไทย 57.18 47.19 50.59 54.30 3.71 7.34%
3 วิทยาศาสตร์ 54.55 47.38 52.76 53.60 0.84 1.58%
4 ภาษาอังกฤษ 50.41 48.87 49.24 50.06 0.82 1.67%