กราฟแสดงจำนวนบุคลากรแยกตามการศึกษาสูงสุด

จำนวนบุคลากรแยกตามการศึกษาสูงสุด

# การศึกษาสูงสุด ชาย หญิง รวม Action
1 0 1 1
2 ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า 13 4 17
3 ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า 15 4 19
4 ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า 34 18 52
5 อนุปริญญา/ป.กศ.สูง หรือเทียบเท่า 6 8 14
6 ปริญญาตรี 448 764 1,212
7 ระดับ ป.บัณฑิต 20 15 35
8 ปริญญาโท 219 462 681
9 ปริญญาเอก 19 9 28
10 อื่น ๆ 0 1 1