กราฟแสดงจำนวนบุคลากรแยกตามวิทยฐานะ

จำนวนบุคลากรแยกตามวิทยฐานะ

# วิทยฐานะ ชาย หญิง รวม Action
1 ชำนาญการ 95 140 235
2 ชำนาญการพิเศษ 367 740 1,107
3 เชี่ยวชาญ 4 0 4
4 เชี่ยวชาญพิเศษ 2 3 5
5 ปฏิบัติงาน 3 9 12
6 ปฏิบัติการ 3 5 8
7 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ 300 389 689