ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 185131
มัธยมศึกษาปีที่ 2197261
มัธยมศึกษาปีที่ 3169251
รวม432164 3
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/เทียบเท่า
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 483111
มัธยมศึกษาปีที่ 53471
มัธยมศึกษาปีที่ 6116171
รวม2213353

รวมทั้งสิ้น

653499 6