SPMMK
นร.จำแนกตามความพิการ

  ดูตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2567

ประเภท ปฐมวัย ประถมศึกษา ม.ต้น รวมทั้งสิ้น


รหัสโรงเรียนอำเภอกลุ่มประเภทม.ต้นม.ปลาย/เทียบเท่ารวมทั้งสิ้น