SPMMK
หน้าแรก ( ข้อมูล ปี พ.ศ. 2567 )

35

จำนวนโรงเรียน

ข้อมูลเพิ่มเติม

0

จำนวนโครงการ

ข้อมูลเพิ่มเติม

968

จำนวนห้องเรียน

ข้อมูลเพิ่มเติม

31,989

จำนวนนักเรียน

ข้อมูลเพิ่มเติม

77

ครูและบุคลากร

สนง.
77
รร.
0
ตาราง

0

ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2567

ม.ต้น
0
ม.ปลาย
0
ดาวน์โหลดเอกสาร

ที่ตั้ง

ข้อมูลโรงเรียน

แยกตามขนาดโรงเรียน 4 ขนาด

ขนาดเล็ก 22 โรง
ขนาดกลาง 4 โรง
ขนาดใหญ่ 4 โรง
ขนาดใหญ่พิเศษ 5 โรง

85

นร.โครงการ "พาน้องกลับมาเรียน"

ชาย
43
หญิง
42
ดาวน์โหลดเอกสาร